Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Reset
Reset

Rekrutacja

Od dnia 1 kwietnia rozpocznie się nabór  do żłobka i będzie trwał do 15 kwietnia każdego roku.

Wyciąg ze Statutu:

 

Rozdział 3

Warunki przyjmowania dzieci do Żłobka

 

§ 5.1. Naboru dzieci do Żłobka dokonuje Dyrektor Żłobka.

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do Żłóbka jest złożenie przez rodziców/prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka do Żłobka.

3. Rodzice dzieci uczęszczających do Żłobka składają do 15 marca deklarację o chęci kontynuowania pobytu dziecka w Żłobku w następnym roku szkolnym.

4. Rekrutacja na nowy rok szkolny trwa od 1 kwietnia do 15 kwietnia każdego roku. W miarę posiadania wolnych miejsc, dzieci przyjmowane są do Żłobka przez cały rok.

5. Rekrutacji podlegają dzieci spełniające następujące warunki:

 1. są w wieku od 1 roku życia do ukończenia 3 roku życia;
 2. ich rodzice/opiekunowie prawni pracują lub uczą się w systemie dziennym;
 3. ich rodzice/opiekunowie prawni są mieszkańcami Gminy Olesno.

6. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają dzieci w następującej kolejności:

 1. z rodzin wielodzietnych (troje i więcej dzieci w rodzinie);
 2. posiadające orzeczenie o niepełnosprawności;
 3. będące na liście oczekujących na przyjęcie w poprzednim roku szkolnym, a ponownie ubiegające się o przyjęcie do Żłobka (przy czym spełniające warunki o których mowa w ust. 5);
 4. rodziców samotnie wychowujących dzieci (w rozumieniu przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych) i spełniających jeden z warunków:a) pracują zawodowo, b) uczą się w systemie dziennym, c) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 5. których rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Żłobka;
 6. którego przyjęcie uzasadnione jest trudną sytuacją rodzinną lub losową.

§ 6.1. Jeśli liczba zgłoszonych dzieci, w grupie dzieci z pierwszeństwem przyjęcia do Żłobka, według kolejności ustalonej zgodnie z zasadami określonymi w § 5 ust. 5-6, jest większa od liczby wolnych miejsc w Żłobku, o przyjęciu dziecka decyduje wiek dziecka, odpowiadający wiekowi dzieci w grupie rozwojowej w Żłobku, w której zwolniło się miejsce.

2. W przypadku wolnych miejsc po zakończeniu przyjęć dokonuje się naboru uzupełniającego.

3. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, żłobek nadal dysponuje wolnymi miejscami, mogą być do niego przyjęte dzieci z innych gmin.

4. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do Żłobka w zależności od możliwości, jakimi dysponuje Żłobek w kontekście potrzeb związanych z rodzajem niepełnosprawności dziecka.

5. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Żłobka z braku wolnych miejsc, zostaną wpisane na listę rezerwową według kolejności złożenia przez rodzica dziecka Karty zgłoszenia do Żłobka. Z listy rezerwowej dzieci przyjmowane są do Żłobka w miarę zwalniania się miejsc w Żłobku, z uwzględnieniem wieku dziecka odpowiadającemu wiekowi dzieci w grupie rozwojowej, w której zwolniło się miejsce.

6. W przypadku trwającej dłużej niż jeden miesiąc planowanej usprawiedliwionej pisemnie nieobecności dziecka w Żłobku, dyrektor może przyjąć na miejsce tego dziecka, na czas jego planowanej nieobecności, inne dziecko na podstawie umowy z jego rodzicem.

7. Warunkiem korzystania z usług Żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy Żłobkiem a rodzicem.

§ 7.1. Skreślenie dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do Żłobka następuje z powodu:

 1. niezgłoszenia się dziecka w ciągu 5 dni roboczych od terminu określonego w Karcie, bez pisemnego podania przyczyny,
 2. opóźnienia wnoszenia ustalonych opłat za świadczenia Żłobka sięgającego jednego miesiąca,
 3. nieobecności dziecka w żłobku powyżej miesiąca bez pisemnego podania przyczyny.

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległych opłat.

3. W przypadku uregulowania zaległości, o której mowa w ust. 1 pkt 2, rodzice mają prawo do złożenia karty zgłoszenia dziecka do żłobka. Do przyjęcia dziecka do żłobka stosuje się odpowiednio zapisy rozdziału 3.

 

Rozdział 4

Opłaty za pobyt i wyżywienie

 

§ 8.1. Wysokość opłaty za pobyt oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie ustala Rada Miejska w Oleśnie.

2. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku opłata za pobyt nie podlega zwrotowi.

3. W przypadku nieobecności dziecka w żłobku rodzicom/opiekunom prawnym dziecka przysługuje zwrot opłaty za wyżywienie, w wysokości iloczynu obowiązującej dziennej stawki żywieniowej i liczby dni nieobecności, pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia nie później niż do godz. 8:00 dnia planowanej nieobecności.

4. Szczegółowe zasady odpłatności, prawa i obowiązki rodziców/ prawnych opiekunów określi umowa cywilnoprawna, zawarta z dyrektorem żłobka.

Data dodania: 2021-01-01 09:00:00
Data edycji: 2024-02-22 08:46:21
Ilość wyświetleń: 4186
Bądź z nami